RM50.00

Buku ini digarap seperti kitab Yas’alunaka fi al-Din wa al-Hayah hasil karangan Dr. Ahmad al-Syarbasi. Buku yang dihasilkan ini adalah seperti ensiklopedia dalam persoalan agama dan kami yakin penulis akan meneruskan siri-siri berikutnya dengan menambah baik persembahan dan juga kedalaman ilmiah dengan mengemukakan rujukan yang muktabar dalam pelbagai disiplin ilmu. Semoga buku ini layak dimasukkan dalam khazanah perpustakaan Islam.
Kaedah yang digunakan oleh penulis mengambil kira-kira asas-asas berikut:
• Selamat dari sikap ‘asabiyyah dan taqlid
• Tidak boleh mengambil satu pendapat dalam satu-satu persoalan tanpa dilandasi dan didasari atas dalil dan hujah yang kuat
• Bersifat memudahkan dan bukan menyusahkan. Syariat Islam dibina berasaskan kemudahan dan menghilangkan kesusahan ke atas hamba Allah SWT
• Menilai maslahat dan pendapat majoriti. Namun begitu, jika ia bertentangan dengan nas, maka nas lebih diutamakan.
Syeikh Sya’rawi berkata: ‘Jika datang maslahat sekalipun lemah, maka ia menjadi rajih’

Out of stock

Category: